Ford B-Max Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Registered
Joined
·
6 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Email, Text, or Call if you have one.
______________________________________________________
i'm not here...
Implant Nhân Tâm đầu tiên tại Việt Nam đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cấy 2 implant zygoma Ỡvùng răng sau và phục hồi răng ngay tức thì cho bệnh nhân có xương hàm trên bị tiêu trầm tr�ng.
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top